Гімназія №5 Дніпровської міської ради

 

Звіти директора школи за 2019-2020, 2020-2021,2021-2022 та 2022-2023 н.р.навчальні роки

Звіт директора школи за 2021-2022 навчальний рік

Звіт директора школи за 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

Звіт директора школи за 2019-2020 навчальний рік

 У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працю­вали відповідно до Законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президе­нта України, рішень Уряду України, нових Державних стандартів початкової школи, норм Конвенції про права дитини, органів управління освітою всіх рівнів; Правил і норм охорони праці, техніки безпеки, Статуту школи.

          У школі 2019-2020 начальному році було 26 класів (12 класів – молодша школа, 12 класів – середня школа, 2 класи – старша школа), де навчається 782  учня; 3 групи продовженого дня, які відвідують 90 учнів. Школою організовано індивідуальне навчання для 4 учнів.

          Школа має статус української школи, тому працює за навчальними програмами для українських шкіл. Учні 1-2 класів навчаються за новими програмами Нової Української школи  (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87) Учні 5-9 класів навчаються за Програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405. Учні 10-11 класу навчаються за Програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, додаток 2,3

          Повністю (на 100%) використано варіативну частину навчального плану для організації спецкурсів та факультативів для посилення вивчення навчальних предметів. В  школі проводяться такі спецкурси як «Моя щаслива планета»,  «Уроки сталого розвитку», факультативи «Екологія людини», «Фінансово грамотний споживач», «Фінансова культура», «Родинні фінанси», «Уроки з охорони довкілля», «Економіка та фінанси», «Фінансова грамотність. Фінанси «Що? Чому? Як?», факультативи «Екологія людини»

          Виділено додаткові години для вивчення української мови у 5-11 класах, математики – 5-11 класах, англійської мови – 10-11 класи.

          Важливе місце в роботі адміністрації школи має система контролю за рівнем навчаль­них досягнень учнів. Педагогічному колективу школи вдалося зберегти рівень навчальних досягнень учнів. Учні, які мають достатній та високий рівень знань, складають 55 %. Педагогічному колективу вдалося зберегти кількість учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень у основній та старшій школі (72 учня). Але  робота по підвищенню рівня навчальних досягнень учнів залишається актуальною, особливо формування в учнів високого рівня навчальних досягнень у старшій та основній школі. Тому в 2020-2021 навчальному році треба активізувати індивідуальну роботу з учнями відповідно до їх можливостей.

         З метою контролю за рівнем навчальних досягнень учнів проводились різні види адмі­ністративних перевірочних робіт: діагностичні - у вересні, контрольні - у грудні, підсумкові контрольні роботи під час дистанційного навчання - у травні місяці.

         Результати перевірочних робіт були проаналізовані в наказах по школі та на нараді вчителів.

         Моніторингові роботи учнів показали, що спостерігається тенденція до підвищення  рівня навчальних досягнень майже з усіх предметів. Підвищився рівень навчальних досяг­нень з української літератури, з української мови, географії, біології, хімії, фізики. Високий рівень досягнень з таких предметів як  образотворче та музичне мистецтво, трудове навчання, основи здоров’я, фізичне виховання, інформатика, природознавство.

        Але є незначна розбіжність між показниками моніторингових робіт і результатам  річного оцінювання. Цей факт свідчить про недостатню координаційну роботу класних  керівників, вчителів і батьків. Тому в 2020-2021 навчальному році треба удосконалюва­ти  корекційну роботу класних керівників, направлену на підвищення рівня навчальних    досягнень учнів.

        У II семестрі 2019-2020 навчального року у зв’язку з дистанційним навчанням рівень навчальних досягнень учнів 5-х класів підвищився. Але не зважаючи на це, педагогічному колективу треба продовжити роботу з удосконален­ня форм і методів роботи з учнями 5-х класів, які б враховували фізіологічні та психологіч­ні особливості дитини у зв’язку з переходом до середньої ланки навчання.

       Здійснювався класно-узагальнюючий контроль 1, 4, 5, 9, 11 класів. Відповідно прово­дився педагогічний консиліум у цих класах. Така робота сприяла поліпшенню індивідуального підхо­ду до учнів.

          Вивчався стан викладання таких предметів як зарубіжна література (5-11 класи), географія (6-11 класи), математика (5-9 класи), громадянська освіта (10 клас).

          Відвідування учнями школи знаходиться на постійному контролі. З цією метою заведений окремий журнал обліку пропущених учнями занять. Кожного дня в ньому відмічають відсутніх учнів. Класні керівники з’ясовують причини пропусків уроків учнями.

         У школі 39 кабінетів. З них 11 кабінетів оплачуються. Гарний естетичний вигляд мають кабінети: Глотової І.В., Пахомової Л.Я., Смаги Н.В., Гришко О.В., Усік І.В., Шкураток В.В., Пасічник O.A., Большакової Т.М., Шилько І.В., Ярушиної Т.А., Семененко І.П.  Деякі кабінети вима­гають естетичного удосконалення. Це кабінети Папуші С.І., Колесніченко Т.О., Димченко Г.В., Приходько Я.В, Невольських А.І., Гаценко Л.А., Толстих О.О., Помаз К.О.     

         В школі організовані  три групи продовженого дня, які є однією з форм виховання учнів, що допомагає організувати сприятливі умови для  відпочинку, навчання та виховання дітей, поєднання навчально-виховної роботи на уроках та в позаурочний час. Відповідно до річного плану роботи школи на 2019-2020 н.р. була здійснена перевірка організації роботи груп продовженого дня в 1-4 класах школи.

         Мета перевірки – реалізація освітніх та виховних функцій для учнів початкової школи. В групах продовженого дня виховна робота проводиться згідно тематики календарного планування – використовуються сучасні методи навчання: ігри на розвиток логічного мислення, пізнавальні бесіди, екологічні та ділові ігри, вікторини, інформаційні хвилинки та відео-екскурсії. Навчально-виховна робота в групі продовженого дня будується на основі співробітництва вчителів початкових класів та батьків. Але для покращення дозвілля учнів та режиму роботи необхідно зміцнювати матеріально-технічну базу.

         Календарно-тематичне планування вчителів складається на основі діючих навчальних програм, аналізується та затверджується адміністрацією школи.

          Робота школи відповідає вимогам Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»: викладання предметів, доку­ментація, наради, педагогічні ради, засідання проводяться українською мовою. Два рази на рік робота по дотриманню мовного законодавства узагальнюється наказом по школі.

          Школа в основному укомплектована кадрами. Педагогічний колектив стабільний. Документація з кадровий питань ведеться згідно вимог чинного законодавства. На кінець року в школі працює 38 вчителів, 7 пенсіо­нерів. За освітою в школі 34 вчителі з вищою освітою, 3 – з  середньою спеціальною. За рівнем фахової підготовки у школі 16 вчителів з вищою категорією,  8 – з І категорією, 5 – з II категорією, спеціалістів – 12,  вчителів-методистів – 11, старших вчителів – 3. Належна робота здійснювалась в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. Згідно з типовим положенням щорічно проводиться атестація та курсова перепідготовка педагогічних кадрів. У цьому навчальному році пройшли курси вчителі: Невольських А.І., Кудрявцева О.М., Колесніченко Т.О., Димченко Г.В., Кошляк О.М., Крайнова Д.В.,  Смага Н.В., Семененко І.П., Шилько І.В., Гаценко Л.А., Єрко Н.О. Систематично вчителі проходять різноманітні комп’ютерні курси, приймають участь у вебінарах за фахом та семінарах, які проводять університети та академії України.

         Проатестовано 7 вчителів. За наслідками атестації 4 вчителя підтвердили вищу  кваліфікаційну категорію та звання «вчитель-методист»; 1 учитель підтвердив вищу   кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель»;  2 вчителя підвищили кваліфікаційну категорію та отримали  ІІ кваліфікаційну категорію.

          Кадровою політикою є не стільки збереження й укомплектування школи висококвалі­фікованими кадрами, а і сприяти підвищенню педагогічної майстерності молодих вчителів, а також формувати такий корпус педагогічних працівників, які б були не тільки компетент­ними зі свого предмету, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння комп’ютерною технікою.

          В школі на належному рівні організована методична робота з педагогічними кадрами. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Методична робота представлена індивідуальними та груповими формами.  Індивідуальні форми методичної роботи представлені через самоосвіту вчителів за допомогою періодичних педагогічних видань, стажування молодих педагогів у досвідчених колег. Створено власну «школу молодого педагога», в рамках роботи якої вчителі з педагогічним стажем до 3 років можуть отримати методичну допомогу своїх колег.

          Адміністрація школи проводила цілеспрямовану роботу з питань дотримання педаго­гічними працівниками трудового законодавства, виконання нормативних документів Міні­стерства освіти і науки України, що дало змогу створити обстановку діловитості, Заданого ритму діяльності і запобігти конфліктам з виробничих питань, зроблені певні кроки до наукової та оптимальної організації праці всього колективу.

           Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління школою сприяє підключення та використання комп’ютерної мережі «Інтернет», впровадження програми «Мої знання», функціонування власного сайту школи.

           Педагогічний колектив школи у 2019-2020 навчальному році працював над вирішенням задач ІV етапу науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

           На початку навчального року була створена методична рада школи на чолі з директором Кошляк О.М. за науково-дослідницькою проблемою школи: «Створення інтегрованого освітнього середовища для розвитку соціально-відповідальної особистості в сталого розвитку»,

           Протягом 2019-2020 н.р. методична рада працювала за планом, складеним на діагностичній основі. Свою роботу вчителі спрямували на впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікативних технологій. На засіданнях методичної ради були розглянуті питання стосовно реалізації Державного стандарту  загальної середньої освіти,  спрямування навчально-виховного процесу на  розвиток соціально-адаптованої особистості в інтересах сталого розвитку, активізацію роботи з обдарованими учнями.

           Були створені творчі групи для організації роботи над проблемними темами області і школи:

 1. «Створення інтегрованого освітнього простору для розвитку соціально-відповідальної особистості» - керівник творчої групи Шилько І.В.
 2. «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес»  – керівник Гришко О.В.

          Членами творчих груп складено річні і перспективні плани роботи, які затверджені на   засіданні методичної ради.

          Протягом року були проведені педагогічні ради:

 1. «Аналіз забезпечення якісної освіти учнів школи на засадах Нової української школи та освіти сталого розвитку у 2018-2019 н.р. та задачі навчального закладу на 2019-2020 н.р.»
 1. «Особливості організації навчального процесу в межах спецкурсів «Екологія людини», «Уроки сталого розвитку», «Моя щаслива планета», «Основи споживчих знань».
 2. «Вплив інтегрованого виховного простору на розвитку соціально – відповідальної особистості в інтересах сталого розвитку»
 3. «Аналіз підсумків навчальної діяльності учнів за І семестр 2019-2020 н.р.»

          На педраді було визначено шляхи реалізації формування позитивної «Я-концепції» школяра, виховання громадянина світу на основі загальнолюдських цінностей.

          З метою більшої обізнаності педагогічного колективу у питаннях соціалізації  були проведені педагогічні читання «Ознайомлення з досвідом роботи шкіл з питань випереджаючої освіти для сталого розвитку», а також проведена діагностика з цього питання серед учителів, учнів і батьків.

          В першому та другому семестрі пройшли семінари-практикуми «Застосування інтеграційних процесів в освітньому та виховному середовищі учня», «Творчий калейдоскоп нестандартних уроків к НУШ», «Ярмарок педагогічної творчості з акцентом на сталий розвиток. Експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду».

          Учителі-предметники поділилися досвідом роботи зі свого предмету; поділилися своїми наробками для збагачування навчальних програм й розширення змісту навчання, як добирати й готувати матеріали для колективних творчих справ; поділилися своїм досвідом організації цікавих  предметних тижнів, які розкривають можливості і для вчителя, і для учня проявити свої багатогранні здібності.

          З метою виявлення рівня адаптації учнів  1-х, 5-х класів, були проведені психолого-педагогічні консиліуми ,на яких було складено рекомендації вчителям-предметникам  стосовно  особливостей викладання у цих класах з урахуванням вікових можливостей  учнів.

         З метою популяризації та виховання любові до рідного краю, рідної мови у школі пройшли: тиждень рідної мови, Шевченківські свята, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, тиждень фізики, тиждень історії та природознавства в початковій школі. Матеріали тижнів (відкриті уроки, вікторини, проекти, сценарії свят, фотографії акцій) зібрані, оформлені  і увійшли до звіту по роботі над темою експерименту.

        Відповідно до річного плану роботи школи пройшли шкільні предметні олімпіади для учнів 5-11 класів. Ті учні, що посіли І місця мали можливість захищати честь школи у районному відбірковому турі предметних олімпіад.

        Загальна кількість переможців – 13 учнів:

 1. математика: Кобченко Ю. (7-а) – ІІІ місце, Степанченко Є. (9-б) – ІІ місце;
 2. фізика: Єрко Єгор (7-а клас) – ІІІ місце;
 3. історія: Лутаєв Ярослав (10 клас) – ІІІ місце;
 4. правознавство: Степанченко Євгенія (9-б клас) – ІІ місце;
 5. географія: Лутаєв Ярослав (10 клас) – ІІІ місце;
 6. біологія: Єрко Єгор (7-а) – І місце; Бондар Маргарита (9-а) – ІІІ місце;
 7. хімія: Єрко Єгор (7-а) – ІІІ місце; Гуненко Ярослав (8-а) – ІІІ місце
 8. ОТМ: Григор´єва Олександра (8-а) – І місце, Мокра Варвара (9-б) – ІІІ місце.

       Також учні школи є активними учасниками  інтерактивних конкурсів. 295 учнів прийняли участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах таких як  «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Колосок», «Геліантус».

       Багато учнів отримали дипломи переможців, а всі інші – сертифікати учасників.

       Одним з головних завдань методичної роботи є постійне підвищення наукового  і фахового рівня учителів . тому велика увага приділялась  самоосвіті.

        Школа працює в режимі обласного експерименту по впровадженню ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку над проблемою «Створення інтегрованого розвивального освітнього простору для розвитку соціально-відповідальної особистості в інтересах сталого розвитку».

        Усі вчителі школи на заняттях приділяють велику увагу наскрізній лінії освіти «Екологічна безпека та сталий розвиток», що формує в учнів соціальну активність, відповідальність та екологічну свідомість, у результаті яких учні дбайливо та відповідально ставляться до довкілля, усвідомлюючи важливість сталого розвитку для збереження довкілля та розвитку суспільства.

        Аналізуючи проведену роботу можна дійти висновку, що задачі поставлені перед колек­тивом виконані. Але разом із позитивними моментами в роботі були і недоліки:

 1. низька результативність участі учнів у районних олімпіадах з предметів: математика, історія, українська мова, англійська мова;
 2. пасивне ставлення учителів школи до науково-дослідницької роботи;                        
 3. низький рівень участі учителів школи у професійних конкурсах;
 4. мало методичних публікацій в освітянських журналах.

       Виховна робота в школі спланована згідно з державними документами «Державна національна програма «Освіта», «Стратегія національно-патріотичного виховання», Комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021 роки, Програми розвитку у м. Дніпрі на 2016-2020 роки (зі змінами та відповідно річного та виховного плану роботи закладу освіти.

        Виховна робота була направлена на формування життєтворчої та компетентної особистості, забезпечення реалізації концепції національно-патріотичного виховання особистості в умовах розвитку украї­нської державності, розвиненої духовності, фізичної досконалості; моральної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури і підпорядковувалась загальній темі: «Створення інтегрованого виховного простору для розвитку соціально-відповідальної особистості в інтересах сталого розвитку».

        Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної  землі;
 2. формування правової культури, поваги до Законів України, почуття громадської гідності;
 3. виховання почуття відповідальності та чутливого ставлення до громадянських,                        суспільних проблем;
 4. формування екологічної культури учнів, гармонія її відносин  з природою;
 5. формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;
 6. формування основ для соціально-професійної адаптації; розвиток норм ціннісних орієнтацій, мотивів вибору професії, професійної спрямованості.
 7. турбота про здоров’я  учнів, пропаганда здорового способу життя.

       Пріоритетними напрямками у 2019-2020 навчальному році стали: національно-патріотичне виховання, превентивне, екологічне виховання та формування здорового способу життя.

       До 20.09.2019 року було затверджено плани сумісної роботи школи з патрульною поліцією, управлінням-службою у справах дітей та сектором ювенальної превенції Новокодацької районної у місті ради.

        Протягом року в школі активно збирали макулатуру. Результати збору макулатури:  І місце – 3-а, 3-б класи, II місце – 4-в, 2-а, 7-б класи , III місце – 4-а, 8-а, 10 класи.

        Проводиться робота з обдарованими учням. Учні школи приймали участь у районних і міських конкурсах. Переможці були нагороджені грамотами і відзначені на загальношкільній лінійці.

        Переможці конкурсів:

 1. «Собори наших душ»: номінація «Образотворче мистецтво» – Григор’єва О. (8-а)  І – місце в районні, ІІІ – місце в місті; номінація «Поезія» - Оберняк С. (8-б)  І – місце в районі, ІІ – місце в місті,  Онішко С. (8-б)  І – місце в районі, ІІ – місце в місті.
 2. Міський конкурс малюнків «Казкова зима в моєму місті»: Бусурманов М. (2-а), Бойко М. (2-в), Фундова А. (3-б).
 3. Всеукраїнський конкурс «Новорічна сюжетна композиція»: Пеллінін Є. (3-б) – абсолютний переможець, Борщенко М.(3-б) – ІІ місце в місті, Бойко Д.(3-б) – ІІІ місце в місті.         
 4. Учні 3-а, 3-б класів посіли ІІІ місце в міських змаганнях з початкового технічного моделювання у розділі «Найпростіші авіамоделі» (СЮТ).    
 5.    Міський конкурс читців української поезії  «О, слово рідне, хто без тебе я» -  Буряк Т. (3-а) – ІІ місце в районі, Зайцева Г. (7-б), Сударенко О. (6-б) – ІІІ місце в районі.
 6. Міський конкурс-гра для учнів 3-4 класів «Півгодинки на цікавинки» - 4-а, 4-б класи ІІІ місце в районі.   

        Активні учасники Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція», «Замість ялинки зимовий букет» - лауреати конкурсу учні 2-А класу;

         Учні 8-б,10,11 класів прийняли участь у карнавальній ході до дня міста «I Love Dnipro». Команда інтелектуалів (учні 9-11 класів) дійшла до фіналу районного конкурсу «Формула успіху».

         Протягом навчального року в школі проводились різноманітні виховні заходи:

 1. загальношкільна святкова лінійка до Міжнародного Дня Миру;
 2. до Дня захисника України – козацькі розваги, змагання, конкурси. Показовий виступ запрошених гостей гурту «Козацький гарт»;
 3. фестиваль талантів «Школа талановитих дітей»;
 4. святковий концерт до дня працівників освіти;
 5. фестиваль та виставка робіт юних художників до міжнародного Дня художника;
 6. загальношкільні лінійки до Дня Гідності та Свободи, до Дня Соборності України,
 7. відкриті виховні заходи до дня Збройних сил України, вшанування пам’яті жертв голодомору, вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні, вшанування пам’яті героїв Крут, «Сім чудес України» (1-4 класи).

       Також, протягом навчального року проходили різноманітні акції:

 1. «Подаруй бібліотеці книгу» до міжнародного Дня бібліотеки;
 2. «Ми – за мир» квітка миру до міжнародного Дня миру;
 3. «Створимо майбутнє разом» виготовлення класними колективами макетів.

       В період дистанційного навчання проводились такі онлайн – заходи:

 1. виставка малюнків та творчих робіт до Великодня;
 2. акція «Моя улюблена книга» до міжнародного Дня книги;
 3. акція «Вдягни вишиванку!»;
 4. відеопривітання до Дня матері та сім’ї;
 5. проекти «Пори року», «Користь фруктів»;
 6. онлайн флеш-моб «Все буде добре»;
 7. онлайн флеш-моб «Тварини наші друзі».

       З метою формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та її майбутнього у школі працює Штаб національно-патріотичного виховання, основним завданням якого є  забезпечення активної участі сім’ї в розвитку фізично і морально здорової, патріотично налаштованої особистості. Робота штабу передбачає заохочення учнів до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів. Рій «Сильні духом» прийняв активну участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій, військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») - міський тур. За ініціативи рою «Сильні духом» та парламентом «ЮНІ STAR» у жовтні місяці пройшов благодійний ярмарок «Дари осені».  Продовжили співпрацю з благодійним фондом «Помагаєм».

        Протягом 2019-2020 навчального року у школі було проведено цикл бесід з учнями по вивченню правил особистої безпеки; при користуванні газом, протипожежної безпеки, правил санітарії та гігієни; правил поведінки на перервах у школі, на вулиці, у громадських місцях. 17 січня 2020 року відбулася зустріч з рятувальниками ДСНС Новокодацького району.

        Робота з соціального захисту учнів у 2019-2020 навчальному році здійснювалась таким чином. На початку року був створений банк даних  дітей пільгових категорій, який систематично оновлюється. На кінець року у школі навчається 782 здобувача освіти, з них 95 дітей (12%) пільгового контингенту: 7 дітей, які залишились без батьківського піклування, 40 –з  багатодітних сімей, – з малозабезпечених  сімей,      4 – дитини-чорнобильця, 13 – з інвалідністю, 27 учнів, батьки яких є учасниками АТО.

         Певна робота проводиться з дітьми, позбавленими батьківського піклування (7 учнів). У вересні 2019 року вони були забезпечені шкільною або спортивною формою, підручниками та безкоштовним гарячим харчуванням. Також щомісяця вони одержують безкоштовні проїзні квитки. Шкільний лікар обстежила стан здоров’я цих дітей. Всі вони відві­дують безкоштовно театри та цирк.

        Усі учні пільгової категорії забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, 5 дітей одержують безкоштовне гаряче харчування в групі продовженого дня на 100% і 12 дітей на 50%. За висновками медичної комісії 45 здобувачів освіти отримували дієтичне харчування.

       Велика увага приділяється роботі з учнями, які потребують особливої уваги з боку педколективу. На кінець  року на обліку 8 учнів. Проведено рейди обстеження житлово-побутових умов проживання сімей цих учнів. Всі вони залучені до  позакласної роботи. Учнів, які стоять на обліку з сімей СЖО – 1 (Салахов Давид, 4-в клас). У зв’язку з відсутністю результатів річного оцінювання  із-за невідвідування закладу освіти та умови відсутності будь-яких відомостей щодо місця перебування учня 4-в класу Салахова Давида вважати, що він вибув із закладу освіти.

       Протягом року проведено 4 засідання Ради профілактики правопорушень на які було запрошено шкільного офіцера поліції, класних керівників класів, у яких навчаються діти, які потребують посиленої уваги, і самих учнів.

         У  2019-2020 навчальному році було проведено 3 засідання батьківського всеобучу. У вересні 2019 проводив­ся рейд «Урок», у жовтні 2019 – місячник щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту. У рамках місячника всеобучу проводились рейди «Комп’ютер»,  «Димок»,  «Діти ву­лиці» з метою виявлення учнів, які пропускають уроки без поважних причин, палять.

         У 2019-2020 навчальному році у закладі працював шкільний офіцер поліції. З учнями 1-11 класів проведені профілактично-просвітницькі бесіди на тему:

 1. «Безпечна дорога до школи» (1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 5-а класи);
 2. «Протидія домашньому насильству» (7-б, 10 класи)
 3. «Відповідальність підлітків за порушення закону» (5-в,6-а,7-б, 8-а,б, 9-а,б,10,11 класи);
 4. «Протидія булінгу в шкільному колективі»(5-б, 5-в,6-б, 7-а, 9-а класи);
 5. «Базова самооборона» (9-б клас);
 6. «10 головних правил безпеки» (4-в клас);
 7. «Дитина і незнайомець» (2-а, 2-в, 3-б, 4-б класи)

         Чотирнадцяти рік у школі працює дитяче об’єднання «Зоряна держава». Чле­ни шкільного парламенту та Президент виявили ініціативу щодо перейменування шкільного дитячого об’єднання  «Зоряна держава» в «ЮНІ STAR». Парламент школи бере  активну участь в усіх справах, що проводяться в школі; є ініціаторами різноманітних конкурсів та благодійних акцій. У шкільному Парламенті працює 7 міністерств: «Права», «Журналістики», «На варті миру та добра», «Культури», «Здоров’я», «Освіти та науки», «Праці та порядку».

          04.10.2019 року пройшов  день учнівського самоврядування в школі, а після уроків відбувся святковий концерт до Дня працівників освіти. За ініціативою чле­нів міністерства «На варті миру та добра» пройшли благодійні акції дітям, позбавлених батьківсько­го піклування, дітям з інвалідністю, дітям-чорнобильцям та дітям з особливими потребами Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей «Теплий дім».

          Напередодні осінніх та зимових канікул в школі проводились дні безпеки життєдіяльності з метою попередження травматизму та нещасних випадків, а під час канікул проводились змістовні цікаві виховні заходи, працювали комп’ютерний клас, спортивна зала та шкільна бібліотека, на базі якої проводились години читача, виставки книг та періодичних видань, виховні заходи.

          Слід зазначити, що у виховній роботі також є проблеми та невирішені питання в  діяльності педагогічного та учнівського колективів: несвоєчасно оформлюють та здають необхідні документи, не систематично ведуть роботу з дітьми пільгових категорій. Проаналізувавши стан виховної роботи за 2019-2020 н.р., враховуючи досягнення і виявлені недоліки.

          На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа», «Про інноваційну діяльність» та враховуючи вищезазначене, основними задачами на 2020-2021 навчальний рік вважати:

 1. Продовжити діяльність педагогічного колективу школи  над реалізацією ІІІ етапу загальношкільної проблеми  «Створення інтегрованого освітнього простору для розвитку соціально  відповідальної  особистості  в інтересах сталого розвитку» в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» на 2020-2021 н.р.
 2. Неухильне дотримання вимог чинних нормативно-правових документів у галузі освіти, реалізація державних програм щодо розвитку освітньої галузі.
 3. Створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяль­ністю педагогів через викладання спецкурсів та систематична робота щодо підвищення професійної компетентності педагогів; підвищення педагогічної майстерності молодих учителів та формування сучасного педагога, здатного до впровадження інноваційних технологій, в тому числі й інфо­рмаційних.
 4. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом удосконалення методики викладання, використання інтерактивних форм та інноваційних технологій навчання.
 5.   Впровадження моніторингових технологій в управлінську та освітню діяльність школи.
 6. Поповнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів за рахунок бюджет­них та позабюджетних коштів.
 7. Створення оптимальних умов для реалізації профільного навчання та допрофільної підготовки.
 8. Забезпечення інноваційного розвитку системи роботи з обдарованими дітьми, створити умови для досягнення  учнями  високих освітніх  результатів  на  предметних  олімпіадах  І, ІІ, ІІІ етапів  Всеукраїнських  олімпіад, Міжнародному  конкурсі  знавців  української  мови  імені Петра  Яцика, в роботі МАН, конкурсах тощо.
 9. Розширення співпраці школи з вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами, підприємствами, громадськими організаціями
 10. Пріоритетними напрямками виховної роботи є національно-патріотичне, превентивне та екологічне виховання.
 11. Сумісна робота з органами правопорядку, службою у справах дітей, соціальною службою і кримінальною міліцією з профілактики скоєння правопорушень.
 12. Посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму та подальше формування здорового способу життя як складника виховання, збереження й зміцнення здоров'я учнів, забезпечення їх збалансованого харчування.
 13. Запровадження змішаного навчання – очного-дистанційного.