Гімназія №5 Дніпровської міської ради

 

СТАТУТ ДНІПРОВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 5 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

СТАТУТ

ДНІПРОВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 5

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код: 26460118

 

 

м. Дніпро

2023

 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дніпровська гімназія № 5 Дніпровської міської ради (далі – Гімназія) є правонаступником Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 5» Дніпровської міської ради з передачею всього майна, прав та обов’язків.

 

1.2. Найменування:

 • повне найменування: Дніпровська гімназія № 5 Дніпровської міської ради;
 • скорочене найменування:  Гімназія № 5 ДМР.

 

1.3. Засновником (Власником) Гімназії є Дніпровська міська територіальна громада в особі Дніпровської міської ради (далі – Засновник).

 

1.4. Місцезнаходження: Україна, 49064, м. Дніпро, вул. Караваєва,        буд. 17-А.

 

1.5. Гімназія є юридичною особою, має ідентифікаційний номер, офіційні бланки, печатку та штамп із власною назвою.

 

1.6. Гімназія є комунальним закладом освіти.

 

1.7. Засновник здійснює фінансування Гімназії, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус та територію обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, його господарське обслуговування, харчування здобувачів освіти.

 

1.8. Уповноваженим органом управління Засновника є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Уповноважений орган).

 

1.9. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України у галузі освіти, рішеннями Засновника або Уповноваженого органу, цим Статутом.

 

1.10. У складі Гімназії може функціонувати внутрішній структурний підрозділ – початкова школа.

 

1.11. Освітній процес у Гімназії здійснюється за наступними рівнями:

- початкова освіта – 1–4 класи;

- базова середня освіта – 5–9 класи.

1.12. Гімназія є неприбутковим закладом освіти, основним завданням якого є провадження освітньої діяльності.

 

1.13. Головною метою діяльності закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової та базової середньої освіти, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

 

1.14. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 •  вільне володіння державною мовою;
 •  здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 •  математична компетентність;
 •  компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 •  інноваційність;
 •  екологічна компетентність;
 •  інформаційно-комунікаційна компетентність;
 •  навчання впродовж життя;
 •  громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 •  культурна компетентність;
 •  підприємливість та фінансова грамотність;
 •  інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

 

 1.15. Головними завданнями Гімназії є:

- виховання громадянина України;

- формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань;

- забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- забезпечення реалізації права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

- забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановленню рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій здобувачів освіти, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

- реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

- створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

 

1.16. Гімназія самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

 

1.17. Гімназія несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою, суспільством і державою за:

 • реалізацію положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
 • задоволення потреб у здобутті початкової, базової середньої освіти, забезпечення єдності навчання і виховання;
 • створення навчально-методичної і матеріально-технічної бази для організації та здійснення освітнього процесу;
 • забезпечення відповідності рівня початкової, базової середньої освіти державним стандартам освіти;
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріальної бази;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами;
 • прозорість та інформаційну відкритість закладу.

 

1.18. Автономія Гімназії визначається його правом:

- самостійно формувати освітню програму для відповідного рівня освіти;

- на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

-  планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку Гімназії;

- проходити в установленому порядку інституційний аудит як захід державного нагляду (контролю);

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- формувати контингент учнів;

- спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними установами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

-  самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- направляти педагогічних працівників на курси та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі й закордонних, на договірних (контрактних) умовах при наявності позабюджетних коштів у встановленому порядку;

- надавати додаткові, у тому числі платні, освітні послуги згідно з чинним законодавством;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу відповідно до законодавства України та власного Статуту;

- встановлювати власну символіку та атрибути;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

 

1.19. Діяльність Гімназії базується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

 

1.20. Гімназія зобов’язана:

- реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті початкової, базової середньої освіти;

- за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні класи і групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати єдність навчання та виховання;

- створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

- проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, що визначені спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

- створювати безпечне освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу (цькування);

- забезпечувати належні і безпечні умови навчання;

- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

- здійснювати інші повноваження, делеговані Засновником або Уповноваженим ним органом управління освітою.

 

1.21. У Гімназії створюються та функціонують психологічна служба, методичні комісії вчителів та інші методичні утворення, перелік яких визначається на початок навчального року наказом керівника закладу освіти.

 

1.22. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичним працівником, який входить до штату закладу освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

1.23. Взаємовідносини Гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

1.24. Гімназія підпорядкована, підзвітна Засновнику та Уповноваженому органу.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Мовою освітнього процесу в Гімназії є державна мова.

 

2.2. Гімназія провадить освітню діяльність на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання здобувачами освіти вимог до результатів навчання, визначених Державними стандартами загальної середньої освіти, за умови наявності відповідних ліцензій, виданих в установленому законодавством порядку.

 

2.3. Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та оперативного планів роботи. У річному плані відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначається перспектива його розвитку, цей план схвалюється педагогічною радою Гімназії.

 

2.4.  Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України або альтернативних освітніх програм, розроблених Гімназією чи іншими суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами та затвердженими відповідно до чинного законодавства про освіту.

Освітня програма закладу освіти спрямована на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань здобувачів освіти, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами освіти.

 

2.5. Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти. Освітня програма схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

2.6. Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

 

2.7. Для осіб з особливими освітніми потребами освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник.

 

2.8. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором здобувачів освіти) освітніх компонентів та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік) відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

2.9. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань і здобуття освіти на рівні Державних стандартів загальної середньої освіти відповідно до вікових особливостей і природних здібностей дітей.

 

2.10. У Гімназії забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій, примусове залучення здобувачів освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях.

 

2.11. Освітній процес у Гімназії організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо                   1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

 Тривалість канікул протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

 

2.12. У Гімназії освітній процес здійснюється за п’ятиденним навчальним тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні, що встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

 

2.13. Безперервна навчальна діяльність учнів (тривалість навчальних занять) не може перевищувати: у 1-му класі – 35 хв., 2–4-х класах – 40 хв.,                    5–9-х класах – 45 хв.

 

2.14. Організація здвоєних навчальних занять і використання інших форм організації освітнього процесу, що впливають на тривалість навчальних занять, допускаються за рішенням педагогічної ради закладу освіти та повинні відповідати віковим особливостям здобувачів освіти.

 

2.15. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні, інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 

2.16. Залучати здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється.

 

2.17. Розклад навчальних занять укладається відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти з урахуванням оптимального  співвідношення навчального навантаження протягом тижня.

 

2.18. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов'язковому порядку відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

2.19. Кількість здобувачів освіти у класі (наповнюваність класу) визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 2.20. Здобувачі освіти розподіляються між класами (групами) керівником закладу освіти відповідно до порядку, встановленого Законом України «Про повну загальну середню освіту».

 

2.21. Для вивчення навчальних предметів (інтегрованих курсів) за вибором можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

2.22. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

 

2.23. З урахуванням освітніх запитів у Гімназії відповідно до чинного законодавства організовується навчання як за інституційною (очна (денна), дистанційна, мережева), так і за індивідуальною (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами навчання.

 

2.24. До першого класу Гімназії приймаються діти, як правило, з шести років.

 

2.25. У початковій школі для учнів 1–4 класів за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників здобувачів освіти керівник Гімназії приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, фінансування якої (яких) здійснюється в межах планових асигнувань на відповідний бюджетний період за рахунок коштів державного бюджету та/або за рахунок інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

Зарахування до груп подовженого дня і відрахування здобувачів освіти з них здійснюється наказом керівника закладу освіти на підставі заяв батьків, або осіб, які їх замінюють. Режим роботи груп подовженого дня затверджується наказом по Гімназії.

 

2.26. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Гімназії затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

2.27. Зарахування здобувачів освіти до Гімназії здійснюється за наказом керівника на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини                               (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто                  (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника). До заяви додаються копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа), оригінал або копія медичної довідки встановленого зразка, оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення здобувачів освіти до іншого закладу освіти здійснюється за заявою одного із батьків відповідно до вимог чинного законодавства.

 

2.28. Порядок переведення учнів на наступний рік навчання затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

2.29. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки (один з батьків) або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном.

 

2.30. Освіта у Гімназії надається здобувачам освіти незалежно від статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, а також інших обставин та ознак.

Іноземці та особи без громадянства здобувають освіту відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів України, цього Статуту.

 

2.31. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

2.32. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до здобувачів освіти можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

2.33. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту», порядку, методичних рекомендацій та інструкцій центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

2.33.1. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

 

2.33.2 Основними видами оцінювання результатів навчання здобувачів освіти є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

 

2.33.3. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів освіти на предмет їх відповідності вимогам державних стандартів, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники Гімназії.

Підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за сімейною (домашньою), екстернатною формами здійснюється відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

 

2.33.4. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах (або електронних класних журналах). Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.

 

2.33.5. Оцінювання відповідності результатів навчання здобувачів освіти, які завершили здобуття початкової та базової середньої освіти, здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.

У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада відповідного закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я України.

 

2.33.6. 3а вибором Гімназії оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання здобувачів освіти або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

У разі запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання здобувачів освіти ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством. Залучення будь-яких інших осіб до оцінювання результатів навчання учнів здійснюється за рішенням керівника Гімназії.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

 

2.33.7. У разі вибуття здобувача освіти з Гімназії (виїзд за кордон) оцінювання результатів навчання такого здобувача освіти може проводитися достроково. Оцінювання результатів навчання здобувача освіти незалежно від форми здобуття ним освіти має здійснюватися особами, які провадять педагогічну діяльність.

 

2.33.8. Оцінювання результатів навчання здобувача освіти з особливими освітніми потребами здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуальною навчального плану (за наявності).

 

2.33.9. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

свідоцтво про початкову освіту;

свідоцтво про базову середню освіту.

 

2.33.10. У документах про освіту результати підсумкового оцінювання визначаються за системою оцінювання, визначеною законодавством.

 

2.33.11. Свідоцтва про початкову та базову середню освіту або їх бланки виготовляються відповідно до вимог чинного законодавства з присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Для учнів з порушенням зору такі документи можуть виготовлятися з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації                       (з використанням шрифту Брайля).

 

2.33.12. Оцінювання результатів навчання учня незалежно від форми здобуття ним освіти має здійснюватися особами, які провадять педагогічну діяльність.

 

2.33.13. Учні четвертих, дев’ятих класів, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації, проходять річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.33.14. За відмінні успіхи в навчанні учні 3–8-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

3. Учасники освітнього процесу

 

3.1.      Учасниками освітнього процесу в Гімназії є:

 • здобувачі освіти;
 • педагогічні працівники;
 • інші працівники закладу освіти; асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»);
 • батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

 

3.2.    З метою ефективної взаємодії та співпраці учасники освітнього процесу закладу мають право укласти Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради (далі – Меморандум).

Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії та співпраці учасників освітнього процесу у межах повноважень, визначених Меморандумом та відповідними законодавчими актами.

Меморандум є документом, на підставі якого сторони, що його уклали, мають здійснювати координацію своїх дій та впроваджувати конкретні кроки для досягнення мети, визначеної Меморандумом.

 

3.3. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника Гімназії, який несе відповідальність за зміст таких заходів.

Не можуть працювати у Гімназії або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

 

3.4.     Здобувачі освіти (учні)

 

3.4.1.   Права та обов’язки здобувачів освіти Гімназії визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

3.4.2. Здобувачі освіти Гімназії мають право на:

 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • особисто або через своїх законних представників брати участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • участь в різних видах навчальної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання освітніх досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

3.4.3.   Здобувачі освіти Гімназії зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених державними стандартами освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм поведінки;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 •   бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
 • дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку.

 

3.4.4.   Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 

3.4.5.   Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

3.4.6.   Здобувачі освіти можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків (осіб, що їх замінюють) до самообслуговування відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Гімназії.

 

3.4.7.   За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства України.

 

3.5.  Педагогічні та інші працівники Гімназії

 

3.5.1.   Педагогічним працівником Гімназії може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладах освіти.

 

3.5.2.   Права та обов’язки педагогічних та інших працівників Гімназії визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами, цим Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

 

3.5.3. Педагогічні та інші працівники закладу приймаються на роботу і звільняються директором Гімназії згідно з чинним законодавством.

 

 1. Педагогічні працівники Гімназії  мають права на:
 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • проходження сертифікації на добровільних засадах;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
 • проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • об’єднання у професійні спілки та право бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушення питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

 

3.5.5. Педагогічні працівники Гімназії зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачів освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, нарадах, зборах;
 • виконувати накази і розпорядження керівника Гімназії;
 • вести у межах повноважень відповідну документацію;
 • сприяти зростанню іміджу закладу;
 • утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.

 

3.5.6. До педагогічної діяльності у Гімназії не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями та за вироком суду.

Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

 

3.5.7.   Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку Гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 

3.5.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором Гімназії.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження упродовж навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається освітньою програмою або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 

3.5.9.      Керівник Гімназії призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, спортивним залом, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

 

3.5.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

 

3.5.11. Педагогічні працівники Гімназії підлягають обов’язковій атестації відповідно до Положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія, педагогічні звання. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

 

3.5.12. Робочий час педагогічного працівника Гімназії включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором (за наявності) та/або посадовою інструкцією.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3.5.13. Засновник або Уповноважений орган, керівник Гімназії не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання робіт, не передбачених укладеним трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

 

3.5.14. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

 

3.5.15. Працівники Гімназії відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку.

 

3.5.16. Працівники Гімназії несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я здобувачів освіти згідно з чинним законодавством.

 

3.6. Батьки здобувачів освіти (особи, які їх замінюють)

 

3.6.1. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти (осіб, які їх замінюють) Гімназії визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

3.6.2. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Гімназії.

 

3.6.3. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

 

3.6.4. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

 

3.6.5. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб.

 

4. Управління та громадське самоврядування

 

4.1.  Управління Гімназією в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

Засновник – Дніпровська міська рада;

Уповноважений орган – департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

керівник Гімназії;

постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада Гімназії;

колегіальні органи громадського самоврядування.

 

4.2.  Засновник та/або Уповноважений орган

 

4.2.1. Засновник Гімназії та/або Уповноважений орган:

 • затверджує Статут закладу освіти, його нову редакцію та зміни до нього;
 • укладає строковий трудовий договір з керівником закладу освіти відповідно до вимог чинного трудового законодавства;
 • розриває строковий трудовий договір з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством;
 • затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
 • розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання;
 • здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу;
 • забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища та універсального дизайну;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами Гімназії.

 

 1. Засновник Гімназії та/або Уповноважений орган зобов’язаний:
 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • у разі реорганізації чи ліквідації Гімназії забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

 

 1. Засновник або Уповноважений орган не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

 

 1. Керівник Гімназії

 

4.3.1.   Безпосереднє керівництво Гімназією здійснює керівник, який призначається на посаду шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) з Уповноваженим органом за результатами конкурсного відбору.

Керівник Гімназії має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом і строковим трудовим договором.

 

4.3.2. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного та психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до чинного законодавства.

 

4.3.3. Керівник Гімназії здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Гімназії.

 

4.3.4. Керівник є представником Гімназії у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами.

 

4.3.5. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника Гімназії визначаються чинним законодавством та трудовим договором.

 

4.3.6. Керівник закладу освіти має право:

 • діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;
 • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
 • приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу, визначає їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи закладу;
 • ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;
 • приймати рішення з інших питань діяльності закладу.

 

4.3.7. Керівник закладу освіти зобов’язаний:

 • виконувати закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, рішення та розпорядження Засновника, накази Уповноваженого органу (або його структурного підрозділу з питань освіти), а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність закладу;
 • розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
 • надавати щороку до Уповноваженого органу пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організовувати фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;
 • затверджувати посадові інструкції працівників закладу;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, забезпечити її створення та функціонування;
 • забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • створювати в колективі сприятливий морально-психологічний клімат;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;
 • створювати в закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу;
 • забезпечувати додержання встановленого ліміту фонду оплати праці;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу, колективним договором, строковим трудовим договором;
 • протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

 

4.3.8. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

4.3.9. Керівник Гімназії призначається на посаду шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) з Уповноваженим органом за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

 

4.3.10. Керівник Гімназії звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

 

4.3.11. Припинення трудового договору з керівником Гімназії у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

 

 1. Педагогічна рада Гімназії

 

4.4.1.   Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Гімназії.

Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом.

 

4.4.2.   Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

 

4.4.3.   Педагогічна рада:

 • схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;
 • схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Гімназії     до її повноважень.

 

4.4.4. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу.

У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним.

Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

 

4.4.5. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказом керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в закладі освіти.

 

 1. Громадське самоврядування Гімназії

 

4.5.1.   У Гімназії можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

 • органи самоврядування працівників;
 • органи батьківського самоврядування;
 • органи учнівського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 

4.5.2.   Педагогічна рада, орган батьківського самоврядування та орган учнівського самоврядування закладу освіти співпрацюють на засадах об’єднання можливостей, координації зусиль, погодження основних принципів, механізмів, напрямів співробітництва та забезпечують всебічну підтримку для розвитку співпраці згідно з положеннями Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу закладу освіти.

 

4.5.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Гімназії є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

 

4.5.4. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

 • працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;
 • здобувачів освіти – класними зборами;
 • батьків здобувачів освіти – класними батьківськими зборами.

 

4.5.5. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) закладу освіти:

 • заслуховують звіт керівника щодо виконання стратегії розвитку закладу освіти;
 • розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти.

 

4.6.  Учнівське самоврядування Гімназії

 

4.6.1.   Учнівське самоврядування Гімназії здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Здобувачі освіти мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих групах та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

4.6.2.   Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу та іншого структурного підрозділу закладу освіти.

Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви.

 

4.6.3.   Керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

 

4.6.4.   Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

 

4.6.5.   Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

 

4.6.6.   Органи учнівського самоврядування мають право:

 • брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, організації дозвілля, оздоровлення та організації харчування здобувачів освіти;
 • проводити за погодженням з керівником Гімназії організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;
 • брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту в Гімназії;
 • вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
 • через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

 

4.6.7.   Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, Статуту закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

 

4.6.8.   Засади учнівського самоврядування визначаються Законом України  «Про повну загальну середню освіту» та положенням про учнівське самоврядування Гімназії.

 

4.6.9. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку, Меморандумом про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради, положенням про учнівське самоврядування закладу освіти.

Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

 

4.7. Самоврядування працівників Гімназії

 

4.7.1.   Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти є загальні збори трудового колективу.

 

4.7.2.   Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються колективним договором.

 

4.7.3.     Загальні збори трудового колективу Гімназії:

 • розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;
 • затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
 • обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

 

4.7.4.   Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

 

4.8.      Батьківське самоврядування Гімназії

 

4.8.1.   У Гімназії може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

 

4.8.2.   Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

 

4.8.3.   Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

 

4.8.4.   Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

 

4.8.5.   Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

 

4.8.6.   Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

 

4.9.  Наглядова (піклувальна) рада

 

4.9.1.   Піклувальну (наглядову) раду може бути утворено за рішенням Засновника або Уповноваженого ним органу для одного чи кількох закладів загальної середньої освіти.

Порядок формування піклувальної (наглядової) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також склад і порядок її діяльності визначаються чинним законодавством та установчими документами закладу освіти.

 

4.9.2.   Піклувальна (наглядова) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

 

4.9.3. Піклувальна (наглядова) рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником закладу (закладів) освіти.

 

5. Прозорість та інформаційна відкритість

 

5.1.  Гімназія формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

 

5.2.  Гімназія забезпечує на своєму офіційному вебсайті відкритий доступ до інформації та документів відповідно до Закону України «Про освіту».

 

5.3.  Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

 

6. ЗабезпеченНЯ якості освіти

 

6.1.      Гімназія формує внутрішню систему забезпечення якості освіти.

 

6.2.      Внутрішня система забезпечення якості освіти Гімназії включає:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладу освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, то визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

 

6.3. Особливості функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу визначається спеціальними законами та відповідним положенням, затвердженим педагогічною радою закладу освіти.

 

6.4.       Кожен учасник освітнього процесу закладу освіти зобов’язаний дотримуватись академічної доброчесності відповідно до вимог, визначених у законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

 

                        7. фінансово-господарська діяльність
 

 1.  Фінансово-господарська діяльність Гімназії організовується відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

 

 1.  Гімназія може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

Керівник закладу освіти визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

Заклад освіти не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами освіти.

У закладі освіти під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

Здобувачі освіти та їхні батьки можуть отримувати у закладі освіти платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

 

7.3.       Матеріально-технічна база Гімназії включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

 

7.4. Майно Гімназії перебуває у комунальній власності Дніпровської міської територіальної громади і закріплено за ним на правах оперативного управління.

 

7.5. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

7.6.      Об’єкти та майно закладу не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

 

7.7.       Фінансування Гімназії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

7.8.      Джерелами фінансування Гімназії є:

 • кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, кошти місцевого бюджету;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

 

7.9.      Гімназія є неприбутковим закладом освіти, доходи якого використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

7.10. Заклад самостійно забезпечує ведення бухгалтерського обліку, обирає форми його організації з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

7.11. Штатний розпис закладу освіти розробляється на основі відповідних Типових штатних нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується керівником закладу за погодженням з Уповноваженим органом.

 

8. Міжнародне співробітництво

 

8.1. Гімназія має право налагоджувати прямі зв’язки (також міжнародні) на основі самостійно укладених угод за погодженням з Уповноваженим органом.

 

8.2.       Гімназія відповідно до чинного законодавства має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

 

8.3.       Педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів і програм.

 

9. НАГЛЯД (Контроль) за діяльністю Гімназії

 

 1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Гімназії здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

 

 1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Гімназії здійснюється центральними органами виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до законів України «Про освіту», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 2. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою Засновника або Уповноваженого органу, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

 1. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на вебсайті закладу освіти.

 

 1. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

 

 1. Припинення діяльності

 

10.1.     Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Гімназії приймає Засновник.

 

10.2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти Засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

 

10.3.    При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

10.4.    У разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до бюджету.

 

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту

 

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту в разі потреби вносяться Уповноваженим органом шляхом викладення його в новій редакції та реєструються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради                                               Ксенія СУШКО